Soutěžní řád seriálu Chronometr tour • Právní subjekt a náplň: Občanské sdružení Chronometr Tour

·Statutární zástupci:

· Členství:

Členství v seriálu závodů Chronometr Tour vzniká řádnou registrací a uhrazením členského poplatku ve výši 400,- kč. Registraci, zaplacení registračního poplatku, stejně jako přihlášení na jednotlivé závody a zaplacení startovného na jednotlivé závody, lze provést elektronicky na stránkách www.chronometrtour.cz

· Účast na závodech

 • Člen - každý člen bude po platné registraci a uhrazení členského poplatku 400,- Kč, zahrnut do celkového pořadí Chronometr Tour a na základě absolvování předepsaného počtu závodů (S.A.C. ČR má v současnosti podmínku absolvování jednoho závodu) se může zúčastnit Mistrovství republiky Sdružení amatérských cyklistů.
 • "Příchozí" - každého závodu v kalendáři Chronometr Tour se mohou zúčastnit i sportovci, jež nejsou členy Chronometr Tour. Tito sportovci však nebudou zahrnuti do celkového pořadí a budou vyhlášení v rámci své kategorie pouze v pořadí každého jednotlivého závodu.

 • Doporučené startovné pro pořadatele závodů, budou následující:

- 50,- Kč sportovci do 18-ti let, členové i nečlenové Chronometr Tour;

- 100,- Kč člen Chronometr Tour (se zaplaceným členským poplatkem) v případě elektronického přihlášení a uhrazení startovného den před závodem (do půlnoci);

- 120,- Kč pro člena Chronometr Tour v případě uhrazení startovného na místě prezentace před startem v den závodu;

- 150,- Kč* "příchozí" za každý jednotlivý závod.

Každý pořadatel závodu má vyhrazeno právo pro určení výše startovného, a to s přihlédnutím k výši finančních nákladů na organizaci daného závodu, vyjma kategorie juniorů a juniorek, která bude vždy pouze 50,- Kč. Výše startovného musí být součástí propozic.

V. Kategorie


* Není-li závodník držitelem závodní licence, bude vyžadováno povolení rodičů.

V případě účasti méně než 3 závodníků v kategorii, se kategorie mohou dle rozhodnutí pořadatele sloučit.

VI. Pojištění

 • Účastníci závodů startují na vlastní nebezpečí. Všem závodníkům doporučujeme sjednání individuálního úrazového pojištění!

 • Všichni startující (členové i nečlenové) jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě - neúčastníku závodu. Totopojištění se nevztahuje na škody vzájemně způsobené závodníky mezi sebou ani na škody způsobené třetí osobě v době mimo konání samotného závodu (tj. například při rozjíždění), případně na škody způsobené mimo soutěžní tratě a místo konání závodů. Pojišťovací poplatek je součástí startovného.

VII. Povinnosti závodníků

 • Používat při závodech ochrannou přilbu - bez ochranné přilby nebude závodník připuštěn na start
 • závodit podle pravidel a vydaných propozic jednotlivých závodů
 • dodržovat pravidla silničního provozu – závody probíhají za plného silničního provozu
 • na křižovatkách a v nepřehledných místech dbát zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatelů
 • nepřejíždět do protisměru nebo za středovou dělící čáru
 • při časovkách dodržovat minimální vzdálenost 25 m a 2 m boční odstup. Je zakázána tzv. jízda v háku. Při prvním porušení uvedeného pravidla bude závodník potrestán přičtením 5 min k jeho výslednému času, v případě opakovaného porušení může být závodník diskvalifikován ze závodu.
 • v průběhu závodu si závodníci nesmějí vzájemně překážet, nesmějí náhle a úmyslně zastavit nebo si křížit dráhu. V případě nevyhnutelného zpomalení jízdy musí na toto manévrování upozornit vhodným způsobem ostatní spolujezdce
 • závodníci se nesmějí vzájemně tlačit nebo odstrkovat a zásadně nesmějí vozidla používat jako vodičů
 • závodník, který vjede do jiného závodníka, křižuje mu dráhu, či mu jakýmkoliv způsobem překáží, nebo ho ohrožuje, bude potrestán diskvalifikací
 • při silničním závodě s hromadným startem, je zakázáno mít na kole časovkářská řídítka nebo nástavce. Závodník s takto vybaveným kolem nebude připuštěn na start.
 • na závodech, u nichž pořadatel zřídí dojezdový koridor, je závodník povinen po projetí cílem v koridoru zastavit a nechat se zapsat rozhodčími v pořadí, v jakém projel cílem. Nerespektování koridoru, předjíždění v něm apod. může být důvodem k diskvalifikaci.
 • startovní číslo si závodník upevní na dres podle pokynů pořadatele
 • závodník, který nepokračuje v závodě, musí okamžitě odepnout startovní číslo a nesmí v rychlé jízdě pokračovat ve směru jízdy k cíli závodu\
 • každý závodník se musí dostavit na start závodu včas podle propozic závodu
 • každý účastník je povinen před startem podepsat startovní (prezentační) listinu a zaplatit určené startovné. Prezenční listina ve své hlavičce obsahuje text: "Svým podpisem se zavazuji, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastním v řádné cyklistické přilbě. Jsem si vědom, že se závod jede za plného provozu a že jsem povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastním na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsem si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené." Nepodepsaný účastník nebude uveden ve výsledkové listině.

VIII. Protesty


Protesty a stížnosti k průběhu nebo k výsledkům daného závodu řeší vždy pořadatel (ředitel závodu) ve spolupráci s hlavním rozhodčím. Protesty k průběhu závodu mohou vést až k diskvalifikaci závodníka, který se provinil proti pravidlům uvedených v propozicích daného závodu nebo proti soutěžnímu řádu. Další možnost trestu je posunutí závodníka o deset míst dolů výsledkovou listinou nebo na konec výsledkové listiny. To je plně v kompetenci ředitele závodu ve spolupráci s hlavním rozhodčím. 

 XI. Bodování

 • Bodování časovek a závodů se stejnou délkou závodu pro všechny kategorie:

Bodováno bude prvních 50 závodníků v cíli závodu, a to napříč všemi kategoriemi.

Příklad:

Absolutní vítěz bere automaticky 85 bodů. Desátý v pořadí dorazí do cíle vítěz kategorie 50+ a připíše si tedy do absolutního pořadí 53 bodů (tedy nikoliv 85 bodů, přestože je vítězem kategorie).


 • Bodování závodů s rozdílnou délkou závodu dle kategorií:

U závodů s rozdílnou délkou dle kategorií, získají plný počet bodů pouze ty kategorie, které absolvují plný počet kol. U kategorií s nižším počtem okruhů, se krátí body následovně:

 • Kategorie, jež absolvovaly o 1 kolo méně - 10%
 • Kategorie, jež absolvovaly o 2 kola méně - 20%
 • Kategorie, jež absolvovaly o 3 kola méně - 30% atd.

Příklad:

Kategorie A, B a C pojede společně závod na 4 okruhy – první v cíli bez ohledu na kategorii získá 85 bodů, druhý 80 atd.

Kategorie D + E pojede pouze 3 okruhy, tudíž nejvyšší bodový zisk je pouze 77 bodů pro vítěze.

Ženy pojedou kola dvě a tudíž bojují max o 68 bodů.

 • V kategorii: vítězem dané kategorie se stane ten, kdo získá nejvíc bodů ze všech závodů dle kalendáře v daném roce, do celkového pořadí se započítává 7 nejlepších výsledků.

 • Celkový vítěz: absolutním vítězem celkové klasifikace se stane ten, kdo získá nejvíce bodů ze všech závodů dle kalendáře v daném roce napříč všemi kategoriemi, opět se započítává 7 nejlepších výsledků. Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění (celkové množství prvních míst ze všech absolvovaných závodů seriálu). Pokud ani ten neurčí vítěze, rozhoduje vyšší věk.